تماس با کارخانه نارین سپاهان

شرکت کشت وتوزیع قارچ نارین سپاهان


تماس با کارخانه :1-03142761280

تلفکس:03142761282

مدیریت :09130781070


کارخانه:اصفهان شهرستان تیران وکرون کیلومتر 20 جاده داران -روستای نسیم آباد شرکت قارچ نارین سپاهان


خانه ورود به ناحیه کاربری ثبت نام در سایت